Istorijat
    Lokacija
    Misija i ciljevi
    Aktivizam mladih
    Volonterizam
    Informisanje mladih
    Inkluzija
    Ljudska prava
           
           
 

AKTIVIZAM MLADIH

U Republici Srbiji živi oko million i po
mladih. Oni predstavljaju izuzetno
značajnu kategoriju stanovništva i
buduće nosioce promena.
Zato je neophodno posvetiti adekvatnu
pažnju njihovim potrebama, stavovima i
željama. Aktivizam mladih znači društveni angažman i aktivno učešće mladih
u rešavanju za njih relevantnih pitanja i
donošenju odluka u lokalnim zajednicama
kao i na državnom nivou.

Zašto je važno biti aktivan?

Aktivno učešće mladih u donošenju odluka
od značaja je za njihovu budućnost i može
veoma da utiče na poboljšanje njihovog
položaja u društvu. Iskustva mnogih
zemalja su pokazala da bez aktivizma i
učešća u društvenom životu mladi postajunevidljivi“,marginalizovani deo društva,
a njihove potrebe bivaju zanemarene.
Problemom podsticanja omladinskog
aktivizma u Srbiji bave se sve organizacije posvećene radu sa mladima, a u
poslednje vreme se ovim problemom,
kao i kreiranjem omladinske politike,
aktivno bave i državne institucije.
U Srbiji postoji veliki broj omladinskih
nevladinih organizacija, i raznih
organizacija za mlade, na nacionalnom
nivou ali i onih koje deluju u pojedinim
lokalnim sredinama.

One razvijaju brojne programe:
mogućnosti za dodatno neformalno
obrazovanje, volonterske prakse,
omladinske razmene i putovanja,
kreativne programe za ispunjenje
slobodnog vremena i druge.

 

   
         
    O nama     Aktivnosti    Aktuelno    Galerija    Prijatelji    Kontakt